dokumenty

KRÍZOVÝ PLÁN

Podpora klientov a zamestnancov Agentúry sociálnych služieb – ASS n. o. /ZpS a DSS/, Dubnica nad Váhom

v období pandémie COVID-19

 

Koronavírus SARS-Co V-2  je ochorenie, ktoré patrí medzi kvapôčkovú infekciu, preto neustále upozorňujeme klientov a zamestnancov, aby dodržiavali základné hygienické opatrenia a pravidlá prevencie pred nákazou.

ŽIVOT V NAŠOM ZARIADENÍ

Od 4.3.2020 je v zariadení prísny zákaz návštev a od 11.3.2020 nepreberáme žiadne veci od rodinných príslušníkov, ktoré donesú pre svojich blízkych.

V priestoroch zariadenia – na nástenkách, stolíkoch máme ľahko čitateľné a vizuálne opatrenia týkajúce sa hygieny a prevencie. Na prízemí vo vstupnej hale a na poschodí hneď oproti výťahu máme na stene umiestnený dávkovač s dezinfekčným roztokom na ruky. Do každej bunky obyvateľov sme zabezpečili dávkovacie tekuté mydlá, ktoré pravidelne kontrolujeme a dopĺňame. Taktiež sa vykonáva,  zamestnancami na to určenými, zvýšená dezinfekcia kľučiek, vypínačov, zábradlia a madiel  v zariadení. Na dezinfekciu prostredia zariadenia sa denne využíva aj  mobilný germicídny žiarič. Klientom je každý deň – ráno a večer meraná telesná teplota a o jej meraní sa spraví záznam v Knihe hlásenia. Zabezpečili sme pre klientov dostatočné množstvo liekov, inkontinenčných pomôcok a hygienických potrieb /minimálne na mesiac/.

Toto obdobie sme obmedzili prijímanie nových klientov do zariadenia a ak prijmeme nového klienta musí mať potvrdenie o absolvovaní 14-dňovej karantény a potvrdenie negatívneho výsledku z odobratého biologického materiálu / výter z orofaryngu/ na COVID-19.

Ak bol klient hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení , pri ukončení hospitalizácie, musí mať odobraté a laboratórne vyšetrené dva výtery z orofaryngu v minimálnom odstupe 24 hodín a môže byť prijatý späť do zariadenia až po týchto dvoch negatívnych laboratórnych výsledkoch.

Klienti počas pandémie neopúšťajú zariadenie kvôli návšteve svojich príbuzných a ak je to potrebné /napr. kvôli pohrebu svojho príbuzného/, musí klient zotrvať v 14- dňovej karanténe a priniesť potvrdenie o negatívnom výsledku výteru na COVID-19.

Tak isto vyšetrenia klientov mimo zariadenia sú obmedzené iba na nevyhnutné prípady alebo sa preobjednávajú na neskoršie termíny. Vyšetrenia /ak je to možné/ sa vybavujú telefonicky, tak isto aj preskripcie u odborných lekárov a predpis liekov sa vybavujú telefonicky.

Rozhovory a komunikáciu s klientmi sme zvýšili prostredníctvom individuálnych rozhovorov. Preto sme požiadali všetkých zamestnancov, včetne prevádzkového personálu, aby sa venovali klientom prostredníctvom týchto individuálnych  rozhovorov /častejšie a kratšie/.

Napriek zákazu návštev pomáhame klientom sprostredkovať pravidelnú telefonickú alebo online /whatsapp, viber/ komunikáciu s blízkymi osobami. Informujeme ich o tom, ako prebieha život v zariadení a ako sa majú naši klienti. Po tejto komunikácií dezinfikujeme mobilné telefóny, s ktorými prišli klienti do styku.  Návšteva je povolená len v prípade návštevy paliatívneho klienta /v terminálnom štádiu/ a to na základe merania telesnej teploty /bez TT/ a negatívnych klinických príznakov /kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a hlavy/.  V prípade negativity môžu navštíviť tohto klienta pri striktnom dodržaní hygienicko- epidemiologických opatrení a použití vhodných OOP.

Klientov zariadenia bezdôvodne neizolujeme /netýka sa zákazu návštev a opúšťania zariadenia/ , iba v prípade, že klient vykazuje príznaky ochorenia, ktoré je dôvodom pre jeho izoláciu.  V prípade potreby izolácie klienta /resp. klientov/ máme na to vyhradené izolačné izby. Zvlášť máme izby pre klientov pozitívne testovaných a zvlášť izby pre podozrivých klientov. Obe tieto skupiny budú priestorovo oddelené /izolované/ od negatívne testovaných klientov. Tak isto máme vyhradené priestory pre personál, ktorý sa bude starať o týchto izolovaných klientov, takže nebude prichádzať do styku s personálom, ktorý sa stará o negatívnych klientov.

Aj počas pandémie sa režim a činnosti v zariadení nemenia. Snažíme sa pokračovať v bežných denných aktivitách a dodržiavaní individuálneho denného režimu klientov. Dbáme na prevenciu zhoršenia duševného, ale aj fyzického zdravia našich klientov. Klienti boli informovaní o koronavíruse a o jeho šírení, ako aj o možnostiach prevencie založenej na držiavaní osobnej a respiračnej hygieny a o význame dodržiavania bezpečnej vzdialenosti /2 metre medzi klientmi/. Každý klient obdržal tvárovú masku a bol poučený o jej správnom používaní / ako ju nasadiť a zložiť z tváre, kedy ju používať a ako sa o ňu starať/.

Klientom zabezpečujeme pravidelné skupinové aktivity v menších a stabilných skupinách /2-4 klienti, maximálne 6 klientov v skupine/. Aktivizácia klientov slúži ako prevencia pred negatívnymi dôsledkami karantény a izolácie, akými sú depresia, sociálna izolácia a zhoršovanie duševného a fyzického zdravotného stavu. Snažíme sa hľadať spoločné riešenia pre realizovanie aktivít.

Taktiež dbáme na pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu v areáli nášho zariadenia /prechádzky, oddych na lavičkách, záhradných húpačkách a v altánku/. V rámci aktivít nám klienti pomáhajú aj pri starostlivosti o areál zariadenia /starostlivosť o bylinkovú záhradku/.

Keďže nepreberáme žiadne veci od rodinných príslušníkov a klienti neopúšťajú areál zariadenia, zabezpečuje, pracovník na to určený, jedenkrát do týždňa nevyhnutné nákupy pre klientov. Tento nákup sa odloží do uzavretej miestnosti, kde je dve hodiny ožarovaný germicídnym žiaričom. Po tomto čase sa rozdelí nákup jednotlivým klientom.

Medzi priority poskytovania sociálnych služieb patrí okrem ochrany klientov aj ochrana zamestnancov nášho zariadenia.

Veríme, že vzájomným rešpektom a dodržiavaním nariadení, to spolu zvládneme.

 

 

Ing. Jaroslav Kusý

riaditeľ ASS n. o.